Уважаеми клиенти,

Напомняме Ви, че съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица /§ 1, т.26, б. „е“/ „трудови правоотношения“ са и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната. В тази хипотеза - при полагане на труд в чужбина за чуждестранно лице и получаване на доходи за това, местните физически лица са длъжни да подадат годишна данъчна декларация за тези доходи на основание чл.50, ал.3 във вр. ал.1 от ЗДДФЛ. Годишната данъчна декларация се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на физическото лице. Съгласно чл.80, ал.1 от ЗДДФЛ лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button